Sponsra Sävar IK varje gång du handlar på ICA Sävar!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Sävar Idrottsklubb
Idrott till glädje för alla

Vägledning och riktlinjer för idrotten i Sävar IK

Vi vill skapa en bättre och tryggare vardag för våra barn, ungdomar och ledare. Vi behöver alla hjälpas åt så att vi kan arbeta utifrån våra värderingar och riktlinjer för en sund och god idrott. När vi möter situationer där vi inte lever upp till våra värderingar, är det viktigt att reagera och prata om det. Är det av olika skäl svårt att ta upp med era ledare/andra föräldrar så vänd er till föreningens anställda eller styrelser.

 
Vägledning utifrån verksamhetsidé och värdegrund

Övergripande inriktning, vad ska uppnås/upprätthållas, upplevelsen hos deltagarna.

 

Trygg miljö

Vi skapar en trygg miljö, som kännetecknas av kamratskap, jämställdhet och respekt för varandra. Vi lär känna varandra och håller ihop sociala grupper, och förebygger och hanterar kränkningar och mobbning. Vi arbetar för säkra fysiska miljöer och undviker att någon kommer till skada. 

 

Rörelse, lek och samspel

Vi ger alla våra deltagare utveckling och rörelseglädje för hela livet. För barn och ungdomar är rörelse, lek och samspel prioriterad och utvecklar social kompetens, kreativitet och kommunikation. Våra träningar och aktiviteter präglas av hög aktivitet och rörelse.

 

Motivation för utveckling

Vi skapar motivation genom glädje och samhörighet, genom att vara delaktig och kunna påverka sin träning och tävling samt känna att man utvecklas i sin idrott. Därför har vi fokus på långsiktig utveckling och förmåga, snarare än kortsiktiga resultat.

 

Träning & tävling

Vi erbjuder aktiviteter där alla barn och ungdomar (upp till 15 år) får delta i träning och tävling på samma villkor och omfattning oavsett förmåga och ambitionsnivå. Vi uppmuntrar till att hålla på med flera olika idrotter. 

 

Lätt att vara ledare 

Vi gör det så enkelt och roligt som möjligt att vara ledare. Vi hjälps åt genom att vara många ledare med olika ledarfunktioner i och kring laget.  Vi inspireras och använder oss av utvecklingsplaner, träningsprogram, och tar hjälp av tydliga instruktioner och rutiner. Vi ser till att utbilda oss för att kunna leda barn och ungdomar i sin idrott på bästa sätt.

 

Vuxna är viktiga

Föräldrar och andra vuxna är viktiga för barn och ungdomars idrottande; för individen, kring laget och i föreningen. Vi tar vara på varandras idéer och engagemang och agerar så att vi som föräldrar och andra vuxna är goda förebilder.

 

Riktlinjer - utifrån vår vägledning

Riktlinjer beskriver vårt arbetssätt för att förverkliga och uppnå vår verksamhetsidé, följa vår värdegrund och konkretisera vår vägledning. Våra riktlinjer bygger på Riksidrottsförbundets policy.  Vi vill jobba förebyggande, informera och samtala om vår värdegrund, vägledning och riktlinjer. Detta tas upp på ledarträffar, föräldraträffar samt finns på vår hemsida.

 

Trygg miljö

Vägledning: Vi skapar en trygg miljö, som kännetecknas av kamratskap, jämställdhet och respekt för varandra. Vi lär känna varandra och håller ihop sociala grupper, och förebygger och hanterar kränkningar och mobbning. Vi arbetar för säkra fysiska miljöer och undviker att någon kommer till skada. 

 

I all verksamhet är vi medvetna om och pratar om betydelsen av trygghet, kamratskap och respekt för varandra och varandras åsikter och tankar.  Vi jobbar aktivt med att skapa positiva miljöer och en teamkänsla. Vi har kunskap om, och jobbar förebyggande mot våld och hot, kränkningar och diskriminering. 

 

Alla vuxna – oavsett roll inom idrotten – har ansvar för barn och unga i sin närhet och den verksamhet man är del av eller ansvarar för. Varje vuxen förväntas därför agera när ett barn eller ungdom signalerar att något inte är bra. Vi håller dessa frågor levande vid föräldrakontakter, vid ledarträffar och i styrelsearbete.

 

Riktlinjer

 

Våld och hot. Det råder nolltolerans mot våld och hot inom vår förening. Särskilt viktigt är:

 • Alla ska vara goda förebilder för föreningen. Om någon hotar eller brukar våld inom vår förening ska du rapporter det direkt till ledarna eller ordförande.
 • Om barnen bråkar med varandra. Samtala med dem om händelsen och försök reda ut. I vissa fall kontakta även föräldrar och informera dem.
 • Ledaren jobbar förebyggande kring dessa frågor med sina grupper. Till stöd finns studiematerial via SISU Idrottsutbildarna, kontakta dem eller kansliet.

Mobbning eller kränkande särbehandling innebär att en eller flera personer utsätts för trakasserier. Kränkningarna kan bestå av till exempel nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller fysiska handlingar.

 

Diskriminering (trakasserier och sexuella trakasserier) och sexuella övergrepp. Lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder.

 

Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra, mot den utsatta personens vilja. Alla former av sexuella övergrepp är oförenligt med idrottsrörelsens värderingar och får absolut inte förekomma.

 

Registerutdrag för ledare. Som ledare och förälder ska vi skapa säkra och trygga miljöer, och undvika situationer där äldre ungdomar och vuxna är helt ensamma med barn utan insyn från andra. Därför ska alla våra ledare uppvisa registerutdrag (Polisens belastningsregister).

 

Alla idrottsföreningar inom RF ska kontrollera registerutdrag (Polisens belastningsregister) för ledare som har kontinuerlig kontakt med barn. Kontrollen av utdragen är en förebyggande åtgärd som tillsammans med andra insatser ökar tryggheten i arbetet med barn- och ungdomsidrotten. För att läsa mer se vår hemsida HÄR.

 

Publicering på sociala medier. Det är positivt och viktigt att vi syns i sociala medier med våra aktiviteter. Vår publicering ska stödja vår verksamhetsidé och värdegrund. Föreningen strävar efter en jämlik publicering, där tjejer och killar, män och kvinnor deltar och synliggörs på rättvisa och schyssta villkor. Det är bra om föreningens klädsel syns vid publicering.

 

Tänk på att information som kan knytas till en fysisk person räknas som personuppgifter. Foton och filmer kan alltså vara personuppgifter. Föreningen ska aktivt säkerställa en god ton i inlägg på föreningens sociala medier. Tänk på

 • Fråga den du tar bild på om denne vill vara med på bild.
 • Kommentarer kring personliga egenskaper och utseendet ska undvikas 
 • Publicera inte om det kan uppfattas som problematiskt för någon person

Olyckor. Styrelsen och ledarna ska inför varje säsong se över sitt förebyggande arbete för skador och olyckor, och säkra att det finns en medvetenhet om hur vi agerar om det uppstår en allvarlig olycka eller risk och fara för personers säkerhet. 

 

Vid allvarlig olycka eller situation där sådan olycka kunde ha inträffat, ska ansvarig ledare efter de akuta insatserna, omgående informera föreningens ordförande eller verksamhetsledare. Ordförande ansvarar för ytterligare åtgärder och tar ställning till om krisledning, kommunikation och krisåtgärder ska aktiveras enligt Krisplan vid allvarlig olycka eller händelse(1).pdf (savarik.se)

 

Vi förebygger olyckor genom säkert resande. Vi uppmuntrar även till samåkning och cykling.  Vi ska överväga buss vid längre resor. För bilåkning ska föraren säkra att alla passagerare sitter säkert i bilen. Vi ska arbeta för säkra gång- och cykelmiljöer vid Skogstorpet och idrottshallar i Sävar.

 

Brand. Ledare ska ta reda på brandregler för den lokal vi använder. Ansvarig ledare ska bedöma behov av att informera deltagarna om agerande vid brand.

 

Idrottsskador. För varje grupp bör ledare ha en grundkunskap om akuta skador och förebyggande träning. Föreningen erbjuder regelbundet sådan utbildning till ledare och föräldrar.  Alla grupper ska ha en sjukvårdsväska tillgänglig vid träning och tävling.

 

Alkohol, droger, narkotika, tobak
Föreningen och ledare ska inom sin verksamhet aktivt verka för en alkohol- och drogfri miljö för ungdomar upp till 18 år. Ledare och tränare ska vara ett föredöme, och deras agerande har stor betydelse.

 

Alkohol ska heller inte förekomma bland föräldrar eller andra föreningsaktiva i samband med barn- och ungdomsverksamhet.  Doping ska inte förekomma i vår förening. Inom föreningen vill vi ha tobaksfria idrottsmiljöer, vilket innebär nolltolerans för rökning gällande barn och unga samt att för vuxna ska rökning ske på avskild, anvisad plats.

 

Rörelse, lek & samspel

Vägledning: Vi ger alla våra deltagare utveckling och rörelseglädje för hela livet. För barn och ungdomar är rörelse, lek och samspel prioriterad och utvecklar social kompetens, kreativitet och kommunikation. Våra träningar och aktiviteter präglas av hög aktivitet och rörelse.

 

Riktlinjer

För att utvecklas i sin idrott använder vi lek och rörelse som aktivitetsform. Leken är en avancerad övningsform som kombinerar ett komplext tänkande, snabbhet, allsidig rörelsemönster, spelregler, social kommunikation och tävlingsmoment.

 

Våra träningsupplägg och övningar är i övrigt utformade för att utveckla samspel mellan deltagare, både på och utanför planen. Det kan handla om avancerade och komplexa lekar och fysiska övningar som inte är enbart idrottsspecifika. Variation och allsidighet är viktigt för både motivation och utveckling.

 

Eget beslutsfattande och ansvar stimuleras genom smålagsspel och avancerade lekövningar som kan nyttjas i tävling och spelsituationer.  Leken står inte i motsats till resultat och tävling, utan kan tvärtom vara stärkande för förmågan att tävla och utvecklas.

 

Vi har föreningsgemensamma aktiviteter (idag upp till 7 år) som kallas “rörelselek” och “Let´s move it” för att skapa intresse och aktivitet för rörelse utformad utifrån barnens förutsättningar.  Även för större barn är det viktigt att våra träningspass är anpassade för ålder och syftar till rörelse, utveckling  och är lustfyllt.

 

Motivation för utveckling

Vägledning: Vi skapar motivation genom glädje och samhörighet, genom att vara delaktig och kunna påverka sin träning och tävling samt känna att man utvecklas i sin idrott. Därför har vi fokus på långsiktig utveckling och förmåga, snarare än kortsiktiga resultat.

 

Riktlinjer

Tillsammans skapar vi en miljö som bidrar till motivation och intresse för rörelse och idrott. Därför behöver såväl ledare som deltagare eftersträva:

 • Samhörighet, där alla blir sedda och känner sig självklara och värdefulla, genom kamratskap och personlig feed-back, samt att göra roliga aktiviteter vid sidan av idrotten. Vi har fokus på egen utveckling och jämför inte individens prestationer med andra.
 • Delaktighet, där alla ges möjlighet att påverka gruppens aktiviteter och träning genom att efterfråga förslag och testa idéer, samt lyssna på frågor och synpunkter. Vi är tydliga med att förklara och motivera varför vi genomför olika övningar och aktiviteter.
 • Förmåga, där var och en stimuleras och utmanas till att bli bättre utifrån sin nivå. Det innebär att vi lockar till att prova nya moment och uppmuntra ansträngning, samt ges hjälp att se sina egna mål och framsteg.

 

Träning och tävling

Vägledning: Vi erbjuder aktiviteter där alla barn och ungdomar får delta i träning och tävling på samma villkor och omfattning oavsett förmåga och ambitionsnivå. Vi uppmuntrar till att hålla på med flera olika idrotter. 

 

Riktlinjer för barn och ungdomar (upp till 15 år) men kan också vara en vägledning högre upp i åldrarna.

Vi vill ge alla samma möjlighet att trivas, utvecklas och få en trygg plats i laget/gruppen.

Under hela ungdomstiden värderar vi utveckling före resultat eller vinst.

 

 • Vi har en ambitionsnivå som är rimlig för barns och föräldrars tid, kapacitet och ekonomi (inkl. försäljning). Det betyder att vi normalt deltar i 1-2 lokala cuper, samt 1 cup/tävling med längre resor och övernattning per år (i första hand i norra Sverige pga en hållbar miljö).
 • Vi håller ihop sociala grupper vilket normalt betyder skolans årskurser. Barn och ungdomar kan prova på träning och tävling över åldersgrupper, men har kvar sin grundtillhörighet. När lag samarbetar över åldersgrupper så erbjuds alla samma möjlighet att delta i andra lag. När laget har flera lag i seriespel så är det viktigt att variera de grupper som utgör de olika lagen, för att få hela laget att hålla ihop.
 • Alla som deltar i träning kallas till match/tävling/cup och får lika mycket speltid oavsett killar/tjejer, träningsmängd och utvecklingsnivå (toppar inte lag). Vi är uppmärksamma på att ge tjejer och killar samma villkor och likvärdigt bemötande.
 • Barn och ungdomar utvecklas genom att få testa olika positioner och olika uppgifter i laget vid träning och tävling.  
 • Alla ledare i Sävar IK har ansvar för att skapa förutsättningar för  dubbelidrottande, både inom respektive säsong, men också mellan olika idrotter.
 • Vi ska vara försiktiga med att barn och ungdomar totalt får för stor mängd organiserad träning och tävling.
 • Säsongsperioder gäller för träning och match, och är vägledande för vilken idrott som ska prioriteras för aktiva och ledare. Samarbete, hänsyn och dialog är avgörande.

           Start- och sluttider på säsongen
           1/10 – 31/3 Vintersäsong där vinteridrotterna har förtur.
           1/4 – 30/9 Sommarsäsong, där sommaridrotterna har förtur.
           16/4 – 10/6 samt 20/8 – 30/9 Kampanjsäsong Korpen i hallen.

 

Rutin Säsonger och tidsfördelning

 

Riktlinjer och rutin - Samarbete mellan lag.docx (savarik.se)

Samarbete mellan föreningar se exempel från fotbollen och innebandyn. 

 

Lätt att vara ledare 

Vägledning: Vi gör det så enkelt och roligt som möjligt att vara ledare. Vi hjälps åt genom att vara många ledare med olika ledarfunktioner i och kring laget.  Vi inspireras och använder oss av utvecklingsplaner, träningsprogram, och tar hjälp av tydliga instruktioner och rutiner. Vi ser till att utbilda oss för att kunna leda barn och ungdomar i sin idrott på bästa sätt.

 

Riktlinjer

Vi hjälps åt genom att vara många ledare i och kring laget, och medverkar i föreningens olika team och funktioner. Vi ordnar ledarträffar, där vi pratar om föreningen, dess värdegrund och vägledning samt ledarskap. Vi genomför årligen en ledarenkät för att ta in synpunkter och upplevelser av att vara ledare i Sävar IK.

 

Vi har ett gemensamt ledarmaterial och forum på hemsidan som kallas Röda tråden där finns stödmaterial, praktiska rutiner och dokument. 

 

Vi vill att alla ledarteam har deltagit i idrottsspecifik utbildning kring träning och ledarskap. Föreningen följer de rekommendationer om ledarutbildning från respektive specialidrotts- förbund, för att skapa bästa förutsättningar för att alla ska fortsätta och att kunna utvecklas i sin idrott. Match- och tävlingsupplägg samt träningarnas innehåll utformas med långsiktig utveckling som mål. 

 

Vi vill att ledarna ska ha kunskap och medvetenhet om barns olika förutsättningar och behov, och när så behövs, tar hjälp av föreningen och andra. Våra ledare jobbar kontinuerligt med att utveckla en bra gruppkänsla där alla trivs.

 

Vuxna är viktiga

Vägledning: Föräldrar och andra vuxna är viktiga för barn och ungdomars idrottande; för individen, kring laget och i föreningen. Vi tar vara på varandras idéer och engagemang och agerar så att vi som föräldrar och andra vuxna är goda förebilder.

 

Sävar IK vill ha ett nära samarbete med alla föräldrar och andra vuxna i barnens närhet. Vår förhoppning är att många vill engagera sig i barnens aktiviteter och fritid. Du kan vara en stödjande förälder genom att se ditt barns idrottande i ett långsiktigt perspektiv. Föräldrar har en stark påverkan om vilken upplevelse barn och unga får av idrotten och hur länge de fortsätter sitt idrottande.

 

Riktlinjer
Sävar IK har en introduktion för nya föräldrar i föreningen samt genomför föräldramöten kontinuerligt för alla lag och grupper. Vi informerar om vår inriktning, föräldrars stöd till barn- och ungdomar vid idrott och om önskvärda betenden hos föräldrar vid träning och tävling.

 

I en förening som Sävar IK behövs de flesta föräldrar som ledare i och kring laget eller gruppen. Det finns också behov av många andra insatser i föreningen i olika grupper, roller och styrelser som möjliggör barn- och ungdomars idrottande.

 

Vi har föräldrateam (se exempel på bild nedan) runt alla lag och grupper för att stödja ledare samt för ökat engagemang och delaktighet i föreningens olika uppgifter, alla föräldrar ingår i ett team runt laget med tydliga uppdrag och uppgifter. Vi följer en struktur med stöd av en mall för beskrivning av föräldrateamens olika uppgifter, se Röda tråden.

 
 
Kommande evenemang
Röda tråden
Tyck till
Våra lag
Våra samarbetspartners
Senaste sävarnytt